RN的网,我这是被限速了吗?

秦风戈 6天前 8


这也太离谱了,现在连Google都进不去。
最新回复 (20)
 • rainsays 6天前
  引用 2
  以前能进谷歌吗
 • 楼主 秦风戈 6天前
  引用 3
  rainsays 发表于 2021-1-13 20:16
  以前能进谷歌吗
  以前电信有图比 4K的。。。
 • singhighssx 6天前
  引用 4
  你怎么这么炸啊
 • 楼主 秦风戈 6天前
  引用 5
  singhighssx 发表于 2021-1-13 20:19
  你怎么这么炸啊
  我不知道啊,什么都没动,现在已经基本歇逼了。
 • daqiang 6天前
  引用 6
  又不是不能用
 • cc0cc 6天前
  引用 7
  这直接炸穿
 • Slime 5天前
  引用 8
  确实有点慢,我的rn用speedtest官方CLI测的,能上500Mbps
 • Slime 5天前
  引用 9
  可能你的邻居不太友好
 • 楼主 秦风戈 5天前
  引用 10
  Slime 发表于 2021-1-13 20:30
  可能你的邻居不太友好
  我人都傻了,想不明白。G口变30M,4K直接歇逼
 • yueyyy 5天前
  引用 11
  大概要做活动,资料不够了。借老用户点
 • jieky 5天前
  引用 12
  我的石头盘要怎么玩?
  ----------------------------------------------------------------------
  Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
  Mode  : Standard    Version : 1.1.7
  Usage : wget -qO- sb.oldking.net | bash
  ----------------------------------------------------------------------
  CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
  CPU Cores            : 3 Cores 2399.998 MHz x86_64
  CPU Cache            : 16384 KB
  OS                   : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
  Kernel               : 5.10.3-cloud
  Total Space          : 5.8 GB / 46.0 GB
  Total RAM            : 295 MB / 3936 MB (2869 MB Buff)
  Total SWAP           : 0 MB / 4095 MB
  Uptime               : 3 days 1 hour 24 min
  Load Average         : 0.39, 0.25, 0.09
  TCP CC               : bbr
  ASN & ISP            : AS35916, Multacom Corporation
  Organization         : Multacom Corporation
  Location             : Santa Clarita, United States / US
  Region               : California
  ----------------------------------------------------------------------
  I/O Speed( 1.0GB )   : 5.9 MB/s
  I/O Speed( 1.0GB )   : 38.5 MB/s
  I/O Speed( 1.0GB )   : 89.4 MB/s
  Average I/O Speed    : 44.6 MB/s
  ----------------------------------------------------------------------
  Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
  Speedtest.net    807.55 Mbit/s     387.63 Mbit/s       34.56 ms   
  Fast.com         0.00 Mbit/s       195.8 Mbit/s        -           
  Nanjing 5G   CT  379.67 Mbit/s     168.67 Mbit/s       164.60 ms   
  Hefei 5G     CT  110.32 Mbit/s     233.39 Mbit/s       205.90 ms   
  TianJin 5G   CU  462.76 Mbit/s     226.08 Mbit/s       177.89 ms   
  Shanghai 5G  CU  281.11 Mbit/s     179.68 Mbit/s       166.68 ms   
  Guangzhou 5G CU  500.12 Mbit/s     141.04 Mbit/s       157.33 ms   
  Tianjin 5G   CM  187.27 Mbit/s     491.74 Mbit/s       209.58 ms   
  Wuxi 5G      CM  12.38 Mbit/s      122.04 Mbit/s       208.49 ms   
  Nanjing 5G   CM  172.92 Mbit/s     8.00 Mbit/s         194.74 ms   
  Hefei 5G     CM  407.56 Mbit/s     451.31 Mbit/s       189.41 ms   
  ----------------------------------------------------------------------
  Finished in  : 9 min 30 sec
  Timestamp    : 2021-01-14 11:10:45 GMT+8
  ----------------------------------------------------------------------
  Share result:
  · https://www.speedtest.net/result/c/e61ff895-0dbf-4f74-a9c5-a630a58e7bc6
 • mzmoe 5天前
  引用 13
  我有台,不管是io还是网速,和刚买相比 都拉跨了非常多
 • panghu 5天前
  引用 14
  没被限速   这就是真实带宽
 • laogui 5天前
  引用 15
  秦风戈 发表于 2021-1-13 20:34
  我人都傻了,想不明白。G口变30M,4K直接歇逼
  又不是独享G口
  邻居多,疯狂 搞事吧
 • mnuw 5天前
  引用 16
  我的白天这个点 fast.com能上300m
 • 小姨夫 5天前
  引用 17
  我的还好
 • hogenwang 5天前
  引用 18
  估计是邻居的问题。时好时坏
 • lemonSSS 5天前
  引用 19
  我之前的
 • Nothing1024 5天前
  引用 20
  估计是邻居做法了
 • geo 5天前
  引用 21
  RN 的日常
 • 游客
  22
返回