Ngnix 1.18是不是默认开启了浏览器缓存

hxq 15天前 8


如果不想开缓存的话 怎么处理  直接注释掉 expires      30d 好像没用
最新回复 (1)
 • 榆木 15天前
  引用 2
  用的宝塔?还是什么面板?宝塔自带
  location ~ .*\.(gif|jpg|jpeg|png|bmp|swf)$
      {
          expires      30d;
          error_log off;
          access_log /dev/null;
      }
     
      location ~ .*\.(js|css)?$
      {
          expires      12h;
          error_log off;
          access_log /dev/null;
      }
 • 游客
  3
返回